Републичка агенција за мирно решавање радних спорова

 
Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  • Телефони: 011 313 1416
  • Факс: 011 313 1416
  • Адреса: Омладинских бригада 1, Београд, Нови Београд
Агенција обавља управне и стручне послове које се односе на - мирно решавање колективних радних спорова (спор поводом закључивања, измена и допуна или примене колективног уговора, остваривања права на синдикално органиозовање и штрајк), индивидуалних радних спорова (спор поводом отказа уговора о раду и исплате минималне зараде), избор миритеља и арбитра, вођење Именика миритеља и арбитра, стручно усавршавање миритеља и арбитра, одлучивање о изузећу миритеља и арбитра, евиденцију о поступцима мирног решавања радних спорова.