Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

 
Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
  • Telefoni: 011 313 1416
  • Faks: 011 313 1416
  • Adresa: Omladinskih brigada 1, Beograd, Novi Beograd
Agencija obavlja upravne i stručne poslove koje se odnose na - mirno rešavanje kolektivnih radnih sporova (spor povodom zaključivanja, izmena i dopuna ili primene kolektivnog ugovora, ostvarivanja prava na sindikalno organiozovanje i štrajk), individualnih radnih sporova (spor povodom otkaza ugovora o radu i isplate minimalne zarade), izbor miritelja i arbitra, vođenje Imenika miritelja i arbitra, stručno usavršavanje miritelja i arbitra, odlučivanje o izuzeću miritelja i arbitra, evidenciju o postupcima mirnog rešavanja radnih sporova.