Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

 
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
  • Telefoni: 011 306 2000
  • Faks: 011 361 7179
  • Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, Beograd, Novi Beograd
  • Web:http://www.mup.gov.rs
Ministarstvo unutrašnjih poslova obavlja unutrašnje poslove državne uprave na način kojim se svakom čoveku i građaninu obezbeđuje jednaka zaštita i ostvarivanje njegovih Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

U obavljanju unutrašnjih poslova mogu se primenjivati samo mere prinude koje su predviđene zakonom i kojima se sa najmanje štetnih posledica za građane i njihove organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije postiže izvršenje poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

• zaštitu bezbednosti Republike Srbije i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka;
• zaštitu života, lične i imovinske sigurnosti gradjana;
• sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinioca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima;
• održavanje javnog reda i mira;
• obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana;
• obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata;
• bezbednost saobraćaja na putevima;
• kontrolu prelaženja državne granice;
• kontrolu kretanja i boravka u graničnom pojasu;
• kontrolu kretanja i boravka stranaca;
• nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;
• proizvodnju i promet eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
• zaštitu od požara;
• državljanstvo;
• jedinstveni matični broj građana;
• putne isprave;
• prebivalište i boravište građana;
• obučavanje kadrova, kao i druge poslove određene zakonom.