Srbijašume
Gajenje, održavanje i obnova šuma, rekonstrukcija i melioracija degradiranih šuma i šikara, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada, unapređivanje i korišćenje opstekorisnih funkcija šuma, proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport, korišćenje šuma za rekreaciju, uzgoj i lov divljači i drugo korišćenje šuma, projektovanje, izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica, parkova i zelenih rekreativnih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama, izrada programa, projekata i osnova gazdovanja šumama, izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe, vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika, trgovina na veliko i malo, spoljnotrgovinski promet, obavljanje privrednih delatnosti u inostranstvu, lov i uzgoj divljači, lovni i rekreativni turizam, zaštita prirode, ribarstvo.